NGO神戸外国人救援ネット NGO Network for Foreigners' Assistance KOBE

TAGALOG

Iba't-ibang wika para sa mga problemang nais ikunsulta ng mga dayuhan sa pamamagitan ng Hotline

Kami ay tumatanggap ng mga konsultasyon tungkol sa suliranin sa bisa, problema sa trabaho, social insurance, edukasyon, isyu sa DV o pananakit at iba pang mga suliranin na dinadala ng mga dayuhan. Nagbibigay din kami ng serbisyo na samahan ng tagapagsalin ng wika sa mga kaugnay na organisasyon ang kumukunsulta kung kinakailangan. At nagbibigay din kami ng suporta sa paglutas ng mga suliranin.

Numero ng Telepono 078-232-1290
Araw ng Konsultasyon Biyernes(13:00~20:00)
Mga wika na sakop ng Serbisyo Ingles, Espanyol, Portuges, Tagalog, Intsik, Vietnamese, Russian
  (※kinakailangan ng reserbasyon ng mga wikang Intsik, Vietnamese at Russian)

Hyogo Multicultural Counseling Center

Maaaring kumunsulta at humingi ng impormasyon tungkol sa mga suliranin sa pang araw-araw na pamumuhay.

※Simula Lunes hanggang Biyernes ay ang Hyogo International Association Foreigners' Information Center ang nakatalaga at ang NGO Network for Foreigners' Assistance Kobe naman ang nakatalaga sa araw ng Sabado at Linggo.

Numero ng Telepono 078-232-1290
Araw ng Konsultasyon Sabado at Linggo(9:00~17:00)
Mga wika na sakop ng Serbisyo Nihongo, Ingles, Intsik, Espanyol, Portuges, Vietnamese, Korean, Tagalog, Indonesian, Thailand, Nepales, etc. (may mga pagkakataon din na gagamit ng telepono na pang-3 katao para sa pagsasalin ng wika)