NGO神戸外国人救援ネット NGO Network for Foreigners' Assistance KOBE

Tiếng Việt

Đường dây nóng tư vấn cho người nước ngoài bằng nhiều ngôn ngữ

Chúng tôi tiếp nhận tư vấn về tất cả các vấn đề mà người nước ngoài có thể gặp phải, chẳng hạn như: Tư cách cư trú,vấn đề lao động, an sinh xã hội, giáo dục và các vấn đề về bạo lực gia đình. Chúng tôi tiến hành hỗ trợ giải quyết các vấn đề, cung cấp hỗ trợ đồng hành bao gồm cả thông dịch viên đến các tổ chức, cơ quan liên quan khi cần thiết

Số điện thoại 078-232-1290
Ngày tư vấn Thứ sáu (Từ 13:00 đến 20:00)
Ngôn ngữ đối ứng Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Phi Luật Tân (Phillippine), tiếng Trung Quốc,tiếng Việt Nam và tiếng Nga.
  (※ Tiếng Trung Quốc, tiếng Việt Nam và tiếng Nga cần phải hẹn trước )

Trung tâm tư vấn tổng hợp cộng sinh đa văn hóa Hyogo

Bạn có thể tư vấn, tham khảo về các vấn đề khó khăn trong cuộc sống và cả những gì bạn muốn biết.

※ Từ thứ hai đến thứ sáu, Trung tâm thông tin công dân người nước ngoài và Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Hyogo phụ trách. Thứ bảy và chủ nhật, phụ trách bởi Mạng lưới cứu trợ người ngoại quốc Kobe Tổ chức phi lợi nhuận (NGO).

Số điện thoại 078-232-1290
Ngày tư vấn Thứ bảy - Chủ nhật(Từ 9:00 đến 17:00)
Ngôn ngữ đối ứng Ngoài Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếngTrung Quốc, tiếng Tây Ban Nha,tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt Nam, tiếng Hàn Quốc, tiếng Phi Luật Tân (Phillippine), tiếng Indonesia, tiếng Thái Lan và tiếng Nepal ra,(cũng có thể sử dụng máy phiên dịch hay cuộc gọi 3 chều)